List of active policies

Name Type User consent
Ciasteczka Site policy All users
Regulamin konkursu Site policy All users
RODO Privacy policy All users

Summary

Cookies (tzw. ciasteczka)


Full policy

Ta strona korzysta z dwóch cookies (ciasteczek).

Bardzo istotnym jest ten poświęcony sesjom, nazwany zazwyczaj MoodleSession. Musisz zezwolić przeglądarce na umieszczenie tego cookie aby zachować ciągłość pracy, a także aby zachować twoje zalogowanie przy przechodzeniu między stronami. Kiedy się wylogowujesz, lub kończysz działanie przeglądarki ten cookie zostaje usunięty (z Twojej przeglądarki i z serwera).

Drugi cookie jest używany dla czystej wygody i zazwyczaj nazywany jest MOODLEID. Zapamiętana w nim jest twoja nazwa użytkownika. Oznacza to, że jeśli wrócisz na tą stronę pole 'nazwa użytkownika' na ekranie logowania będzie automatycznie uzupełniane. Możesz spokojnie zrezygnować z tego cookie - będziesz po prostu musiał każdorazowo wprowadzać swoją nazwę użytkownika podczas procesu logowania. 

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Internauci mogą natomiast samodzielnie zarządzać cookies, np. zablokować je poprzez wybranie w przeglądarce opcji odrzucania "ciasteczek" . Wtedy jednak niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.Summary


Full policy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 933),

 ogłasza

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY

W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI”,

przebiegający pod patronatem medialnym TVP INFO.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Biuro Prewencji Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

§ 2

Temat i cel

1.    Konkurs dotyczy zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.

2.      Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

§ 3

Uczestnicy

1.      Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

2.      Udział w Konkursie wymaga:

1)   zarejestrowania się na stronie bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnienia formularza poprzez podanie następujących danych:

a)    imienia i nazwiska;

b)   numeru UNO (Unikalny Numer Osoby objętej ubezpieczeniem w KRUS - znajduje się na korespondencji wysyłanej do ubezpieczonego);

c)    adresu e-mail;

d)   nazwy Użytkownika;

e)   hasła do logowania.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku podania nieprawidłowych danych, test rozwiązany przez Uczestnika nie weźmie udziału w  klasyfikacji.

2)      zaakceptowania na stronie bezpieczenstwo.krus.gov.pl niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” - treść „Klauzuli (…)” stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.      Po zarejestrowaniu Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany podczas rejestracji wiadomość zawierającą link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.  

§ 4

Zadanie konkursowe

1.      Pytania z zakresu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym ustala Organizator Konkursu.

2.      Uczestnicy Konkursu rozwiązują test jednokrotnego wyboru, złożony z 20 pytań. Za każdą odpowiedź można uzyskać 0 lub 1 punkt.

3.      Brak odpowiedzi jest uznawany za odpowiedź nieprawidłową, za którą uzyskuje się 0 punktów.

4.      Osoba zarejestrowana na stronie internetowej Konkursu może wypełnić test tylko jeden raz.

5.      Spośród Uczestników zostanie nagrodzonych 100 Laureatów, którzy zdobyli największą ilość punktów w najkrótszym czasie.

§ 5

Komisja Konkursowa

1.      Komisja Konkursowa powołana jest do nadzorowania przebiegu Konkursu i wyłonienia Laureatów. Za organizację jej działalności odpowiada Przewodniczący Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji są ostateczne.

2.      Komisja Konkursowa jest powoływana przez Dyrektora Biura Prewencji Centrali Kasy. Składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz co najmniej 3 członków.

3.      Komisja Konkursowa rozpoczyna działalność z dniem powołania, a rozwiązuje się z chwilą zatwierdzenia i ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komisji zapewnia przejrzystość jej działania, a także ogłasza wyniki Konkursu na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

4.      Protokół z końcowego posiedzenia sporządza Sekretarz Komisji, a zatwierdza Prezes Kasy.

5.      Biuro Prewencji Centrali Kasy odpowiada za obsługę prac Komisji Konkursowej.

§ 6

Nagrody

1.      Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia 25 listopada 2022 r.

2.      Laureaci Konkursu, wyłonieni zgodnie z zapisami w § 4 ust. 5 Regulaminu, otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

3.      Na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail do dnia 6 grudnia 2022 r. każdego z Laureatów Konkursu zostanie przesłana informacja o wygranej.

4.      Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

5.      Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

6.      Przekazanie nagród nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

7.      Nagrody przyznane Laureatom, zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), są zwolnione z podatku dochodowego.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin Konkursu określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

2.      Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zarówno postanowień Regulaminu, jak i obowiązującego prawa, a także powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.

4.      Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio go opublikował.

5.      W sprawach spornych i wątpliwych, a także nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Organizator.Summary

Zał. nr 1 do Regulaminu

III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego

z Zakresu Bezpiecznej Pracy

w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”


Full policy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej RODO, Organizator III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” informuje, że:

1.    administratorem danych osobowych Uczestników jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, adres: Centrala KRUS, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa;

2.    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(e-mail): iod@krus.gov.pl lub listownie na adres: KRUS-Centrala, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych;

3.    dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”;

4.    dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione m.in. członkom Komisji Konkursowej, podmiotom, którym zostaną przekazane publikacje dotyczące Konkursu, podmiotom korzystającym z materiałów informacyjnych i promocyjnych KRUS, użytkownikom strony internetowej KRUS oraz profilu KRUS w mediach społecznościowych. Dane osobowe Uczestników mogą być ponadto przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora oraz osobom lub podmiotom, które mają prawo uzyskać te dane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429);

5.    dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, lub do czasu odwołania albo zmiany zgody, o której mowa w pkt 3;

6.    podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane; konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie odrzucenie zgłoszenia;

7.    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;

8.    Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego/jej danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO. Przysługuje im także prawo do przeniesienia tych danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9.    W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.